بروشور کنگره

هزینه های ثبت نام

متخصصین: 1/800/000 ریال

پزشکان عمومی و پیراپزشکان: 1/200/000 ریال

تاریخ برگزاری کنگره

 

6 تا 8 بهمن ماه 1395

اطلاعیه

 

مهلت ارسال مقاله تا تاريخ 1395/8/30

.

کمیته علمی


اعضای کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا):دکتر حسینعلی ابراهیمی

متخصص مغز و اعصاب و استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
دکتر بهروز احسن متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی سنندج
دکتر ساناز احمدی متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر علی اکبر اسدی پویا متخصص مغز و اعصاب و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر ناهید اشجع زاده متخصص مغز و اعصاب و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر محمود رضا اشرفی فوق تخصص اعصاب اطفال و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر مسعود اعتمادی فر متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر سوزان امیر سالاری متخصص مغز و اعصاب و  دانشیاردانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...
دکتر ناهید بلادی مقدم متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر جعفر بوالهری روان پزشک و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر پرویز بهرامی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دکتر حسین پاکدامن متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر منصوره تقاء متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید حسن تنکابنی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد حسین حریر چیان متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر امید حسامی متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمید خماند متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی سنندج
دکتر طاهر درودی معاونت آموزش مرکز تحقیقات علوم و اعصاب شفاء
حسین دلاور کسمایی متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر نازنین رزازیان متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
دکتر غلامرضا زمانی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر فاطمه صدیق مروستی متخصص مغز و اعصاب و نماینده انجمن صرع ایران در بندرعباس
دکتر طاهر طاهری جراح مغز و اعصاب( مرکزتحقیقات علوم و اعصاب شفاء )
دکتر مجید غفارپور متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر محمد غفرانی فوق تخصص اعصاب اطفال و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر محمد فروغی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
دکتر قدسی حراح مغز و اعصاب( مرکزتحقیقات علوم و اعصاب شفاء )
دکتر کورش قره گزلی متخصص مغز و اعصاب و  استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر زرین کیهانی دوست فوق تخصص اعصاب اطفال ودانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر مهدی مقدسی متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
دکتر فرهاد محولاتی فوق تخصص اعصاب اطفال و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر حمیده مصطفایی متخصص مغز و اعصاب
دکتر محمود معتمدی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر جعفر مهوری متخصص مغز و اعصاب و  دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر محمد رضا نجفی متخصص مغز و اعصاب و  دانشیاردانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دکتر احمد نگهی متخصص مغز و اعصاب و  استادیاردانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
دکتر نوریان متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد مشهد
دکتر سهراب هاشمی فشارکی متخصص مغز و اعصاب
دکتر مهران همام متخصص مغز و اعصاب و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد